Runsaborg

Undersökningar vid Runsa hamn

Nere vid Lilla Borgviken finns lämningar av vad som kan vara Runsas hamn, vilken än idag anses vara en av Mälarens främsta naturhamnar. Området ligger mellan två höjdpartier och i norrsluttningen av en pasströskel. Runsas yttre borgvall avslutas vid ”hamnområdet” där även en bågformig naturlig terrasskant löper mellan de båda omgivande bergspartierna. Inom hamnområdet har undersökningar skett både på land och i vattnet.

Hamnen med pågående undersökning i viken

På terrasskanten och nedanför den utrasade borgvallen finns en stensträngsliknande låg stenrad, ibland med dubbla stenar, som bildar en närmast vinklad form. Området har har framträtt mycket tydligare efter att Upplands-Väsby kommun gjort röjningar här.

Nedre borgvallen vid hamnen

Provschakt har visat att stensträngen består av upp till halvmeterstora stenar på rad och som uppenbarligen grävts ned något i moränsanden och som stabiliserats med mindre stenar. Stensträngen ligger på +7,20 m ö h. och därmed på en nivå som motsvarar vattennivån under folkvandringstid dock med reservationer för en avvikelse på +/- 1 meter.

Nedanför dessa lämningar är idag en mindre sandstrand. Sanden överlagrar ett lager av äldre lager med träbitar och även huggspån. Detta lager går att följa ut under vattnet och under de övre bottensedimenten. I detta lager med huggspån har delar av en båt påträffats som 14C-daterats till 600-talet e.Kr. men lagret innehåller även delar av fartyg från 11- 1200-talen.

För vidare information om de  undersökningar som utförts av Statens maritima museer, gå in på följande länk:


http://www.sjohistoriska.se/sv/Fordjupning/Blogg/marinarkeobloggen/?tags=Runsa

  Jim Hansson

Undersökningarna vid Runsahamn har skett i samarbete med Statens maritima museer.


Se länken!


Kontaktperson:

Jim Hansson


info@runsaborg.se                                       www.runsaborg.se                                                            Runsa


Kontaktinformation


jim.hansson@maritima.se

info@runsaborg.se