Runsaborg

Referensgrupp knuten till Runsaprojektet

Till Runsaprojektet finns en referernsgrupp kopplad.

Referensgruppen består av:


Docent Kent Andersson, Satens Historiska Museum.

 

Professor Anders Andrén, institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.


Fil. Dr. Lydia Carstens, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäeologie, Schloss Gottorf, Schleswig.


Fil.kand. Pär Connelid, kulturgeograf, KULA HB Varberg.


Intendent Jim Hansson, Statens Maritima Museer


Fil. lic. Kristina Lamm, arkeolog, Lidingö.


Josefine Franck Bican, Nationalmuseet, Köpenhamn.


Docent Jan Risberg, institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.


Docent Olof Sundqvist, religionsvetare, högskolan i Gävle.


Docent Per Vikstrand, nordist och ortnamnsforskare, institutionen för språk- och folkminnen.


Professor emeritus Henrik Thrane, arkeolog, Aarhus universitet.


Docent Torun Zachrisson, institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Refrensgrupp Runsa


info@runsaborg.se                                       www.runsaborg.se                                                            Runsa


Kontaktinformation


info@runsaborg.se

tel. 070-7385474